หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นายโกวิท ธนะกุล
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองเพรางาย    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,959,065 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,277,814 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,589,220 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,283,364 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,045,542 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 950,156 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 937,036 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 808,687 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 801,274 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,405 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 794,705 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 788,624 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 765,505 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 763,582 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ร่วมพัฒนาผล O-NET
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
ขอความร่วมมือจัดการเลือกตั้ง ส.ส.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
การเลือกตั้ง ส.ส.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
คำสั่งมอบอำนาจ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
โครงการครูดีมีคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
การลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
กำหนดการนิเทศการอ่าน-เขียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 57
ประกาศผลผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ประเภทโครงการเพ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 20 ม.ค. 57
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 250 KVA
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 20 ม.ค. 57
ประกาศผลสอบนักเรียน ป.1 - ม.4 เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 20 ม.ค. 57
` ประกาศแจ้งการหยุดเรียน
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ป.6 ครั้งที่ 1
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 20 ม.ค. 57
ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 20 ม.ค. 57
ประกาศผลสอบนักเรียนอนุบาล 1 - 3 เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 20 ม.ค. 57
ภาพบรรยากาศ งานวันครู ปีการศึกษา 2557 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 20 ม.ค. 57
ไล่ครูผู้ช่วยว.12 พบ50-60ราย ข้ามขั้นตอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | 20 ม.ค. 57
` มหกรรมการแข่งขันทักษทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 20 ม.ค. 57
` สอบ Pre onet ป.6 และ ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 20 ม.ค. 57
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน 26 ธันวาคม 2556
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 19 ม.ค. 57
เผยแพร่ผลงานครูนิตยาพร ศิริสุรักษ์ (ปก)
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 19 ม.ค. 57
เผยแพร่ผลงานครูนิตยาพร ศิริสุรักษ์ (แบบฝึก)
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 19 ม.ค. 57
เผยแพร่ผลงานครูนิตยาพร ศิริสุรักษ์ (บทคัดย่อ)
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 19 ม.ค. 57
15-16 ก.พ. 57 นักเรียน ม.6 สอบ O-NET
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 19 ม.ค. 57
8-9 ก.พ. 57 นักเรียน ม.3 สอบ O-NET
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 19 ม.ค. 57
6-7 ก.พ. 57 นักเรียน ม.4-ม.6 เข้าค่ายบูรณาการ จ.นครนายก , นักเรียน ม.1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ที่
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 19 ม.ค. 57
5-7 ก.พ. 57 นักเรียน ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 19 ม.ค. 57
คณะครูร่วมงานวันครู ประจำปี 2557
โรงเรียนวังทองวิทยา | 19 ม.ค. 57
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวังทองวิทยา | 19 ม.ค. 57
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนวังทองวิทยา | 19 ม.ค. 57
น.ร.โรงเรียนวัดสำเภาทอง ขายขยะ
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 19 ม.ค. 57
งานวันครู สพป.สพ.2
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 19 ม.ค. 57
วันครู ประจำปี2557
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 19 ม.ค. 57
กีฑาจังหวัดประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 19 ม.ค. 57
ลูกเสือสามัญเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ เข้าค่ายพักแรม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 19 ม.ค. 57
นายมานะ จันทร์ต้น และ นายเพ็ง สอนสกุล ประชุมปฐมนิเทศ ผู้รับทุน จาก สสส.
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 19 ม.ค. 57
การแสดงโปงลางของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 19 ม.ค. 57
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติบ้านหนองแม่แตง
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 19 ม.ค. 57
การรับสมัครนักเรียนทางเลือก
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 19 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนายจาตุรงค์ เทสมุทร ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยม ประเภทสถานศ
โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ | 19 ม.ค. 57
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 19 ม.ค. 57
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(แม่เมาะ)ทอดถวายผ้าป่า ณ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 19 ม.ค. 57
กำหนดการจัดการแข่งขันกิจกรรม"สัปดาห์ห้องสมุด" 20-24 ม.ค. 2557
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 19 ม.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 54/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th